">

International biotechnological laboratory


About us
Schedule
Our contacts

Our university


News
Announcements
Scientific work
International relations
Divisions
Library
Contacts

About department

Наукові проекти1) Адаптації риб до оксидативного стресу
Досліджується розвиток оксидативного стресу за показниками окисного пошкодження білків і ліпідів, а також відповідь на нього антиоксидантних ферментів у риб. У якості модельних об’єктів обрані види з високою толерантністю до дії різних факторів – це бичок-ротан (Percottus glehnii), представники родини коропових – сріблястий карась (Carassius auratus) і звичайний короп (Cyprinus carpio). Вивчається вплив гіпоксії, гіпероксії, теплового шоку на вказані показники. Метою роботи є пошук загальних закономірностей відповіді антиоксидантних систем у риб, пристосованих до широкого кола стресових факторів.

2) Відповідь мікроорганізмів на оксидативний стрес
Дріжджі Saccharomyces cerevisiae є одними з найпопулярніших еукаріотичних модельних систем у вивченні оксидативного стресу. При вивченні in vivo ролі одного з ключових антиоксидантних ферментів - супероксиддисмутази (СОД) - у S. cerevisiae нами було виявлено дзвоноподібну криву залежності кількості продуктів окисної модифікації білків у клітинах дріжджів від активності СОД. Подібну залежність спостерігали й раніше (McCord та інші), але виключно в експериментах in vitro. На основі отриманих нами результатів висловлено припущення про рооксидантні властивості СОД in vivo. За різних стресових умов у кількох експериментах in vivo, виконаних з мікроорганіз-мами E. coli та S. cerevisiae, знайдено тісний позитивний кореляційний зв'язок між активностями каталази і СОД.
На моделі дріжджів також досліджуються інші типи стресових впливів, зокрема нітрозитивний (викликаний обробкою клітин нітропрусидами або S-нітрозоглута-тіоном) та кислотний стрес (викликаний обробкою клітин оцтовою кислотою).

3) Дослідження властивостей АМФ-дезамінази з тканин тварин.
Проводиться очистка АМФ-дезамінази з тканин коропа методами хроматографії. Досліджуються кінетичні властивості даного ферменту з різних джерел, вплив на них інгібіторів та активаторів.

4) Дія різноманітних факторів на ріст міцелію їстівних грибів.
Проводиться культивування міцелію їстівних грибів. Культивується переважно міцелій Pleurotus ostreatus (глива) та Lentinus edodes (шиїтаке). Досліджується вплив на різних факторів (SiO2, глюкоза, джерело вуглецю тощо) на ріст міцелію.

5) Використання бактерій-азотфіксаторів для покращення росту рослин.
Нами були виділені симбіотичні бактерії родів Rhizobium та Azotobacter з ґрунтів Прикарпаття. Було показано, що рослини, інфіковані симбіотичними азот-фіксаторами, ростуть швидше за контрольні, неінфіковані рослини, вже на перших етапах досліду (до утворення бульбочок). В недалекому майбутньому ми плануємо отримати штами вільноживучих і симбіотичних азотфіксаторів, характерні для нашого регіону, з високою ефективністю азотфіксації.

6) Дослідження старіння і адаптації до оксидативного стресу у дафній (Daphnia magna)
Дафнії використовуються для проведення екотоксикологічних досліджень. Наголос робиться на факторах, які викликають розвиток оксидативного стресу.

7) Дослідження синтезу та екскреції мікробних меланінів.
Деякі бактерії (Klebsiella, Pseudomonas, Mycobacterium, Actinomyces тощо) та гриби (Cryptococcus, Aspergillus, Wangiella) можуть продукувати різні типи меланіноподібних пігментів. Ми виділили штам Azotobacter chroococcum здатний виробляти та екскре-тувати чорний пігмент при вирощуванні на середовищі Ешбі з бензойною кислотою. На противагу, при вирощуванні бактерій на середовищі Ешбі з манітолом як джере-лом вуглецю, пігмент не екскретувався. Планується вивчення властивостей пігменту та особливостей його продукції.

8) Виділення та вивчення властивостей термостабільної високо-активної бактеріальної амілази.
Виділено штами з роду Bacillus, здатні продукувати термостабільні та алкалоста-більні амілази. Було значно покращено метод визначення активності амілази на основі реакції йоду з крохмалем. Паралельно для визначення активності використовується також метод, який ґрунтується на реакції глюкози з динітросаліциловою кислотою. Основна мета – отримання високоочищеної, високотермостабільної і високоактивної амілази. Наступним кроком є імобілізація ферменту на альгінатних або інших носіях.
 
Ukrainian (CIS)English (United Kingdom)Our Schools

Our publications


2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Conferences 2012

Copyrights

Library

Map of visits

Our Friends

Designed by Education wordpress theme